Aktualijos
Statyba

Ceolitas Chromo Šalinimui

Apibrėžimas: preparatas, skirtas vandenyje tirpstančio šešiavalenčio chromo (Cr 6 +) kiekio mažinimui cemente.

Sudėtis: ZeoKlinomix yra modifikuoto natūralaus hidratuoto aliuminio silikato ir techninio geležies sulfato mišinys.

ZeoKlinomix yra naudojamas: chromo Cr 6 + kiekio sumažinimui cemente

Techniniai duomenys ir kokybiniai ZeoKlinomix parametrai:

Savybė

ZeoKlinomix Granul 0-0,2 mm

PNR 24/09

2009 metai

Ø (min., max.)

Dalelių dydis (didelių matmenų) (%)

0,2 mm

Max 45,0

31,3 (18,0-41,0)

0,5 mm

1,0 mm

Max. 17,0

1,2 (0,1-4,9)

2,5 mm

Fe kiekis (2+)

Min. 9,0

10,90 (9,0-14,5)

Svorio praradimas esant (105±5) oC (%)*

9,45 (3,9-17,2)

Piltinis tankis (kg/m3)*

700-850

* Informaciniai duomenys

Naudojimo tikslai: ZeoKlinomix yra naudojamas: chromo Cr 6 + kiekio sumažinimui cemente

Dozavimas: Norint sumažinti chromo Cr 6 + kiekį cemente, rekomenduojama dozė yra nuo 0,1 iki 1,0% / t cemento, priklausomai nuo C r (VI) kiekio cemente.

Sandėliavimas: ZeoKlinomix produktai turi būti laikomi sausose, gerai vėdinamose ir uždarose saugyklose.

Naudojimo laikotarpis: Laikantis sandėliavimo sąlygų, produkto naudojimo laikotarpis yra 3 mėnesiai.

Pristatymas: Didelių maišų pakuotės (1000 kg / paletė), siloso cisternos.

Produkto klasifikacija pagal 163/2001, skirtą cheminėms substancijoms ir preparatams.

Perspėjimo simbolis: Xn / Kenksmingas

Rizikos frazės:

R 22 žalingas jei praryjama
R 36 dirginantis akis
R 37 kvėpavimo sistemos sudirginimas
R 38 odos sudirginimas

Saugumo frazės:

S 2 laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje
S 26 preparatui patekus į akis, gausiai praskalaukite akis su vandeniu ir kreipkitės į gydytoją
S 36 dėvimi tinkami apsauginiai drabužiai

Duomenys apie pavojingus ingredientus preparate: Geležies sulfatas (FeSO4*x H2O)